Liv i landdistrikterne: Biodiversitet - mangfoldig & robust eller enkel & udsat

Udsendelse d. 30.april - 6.maj.  2016

Et samliv med mange forskellige arter er ensbetydende med robusthed, mens få arter betyder sårbarhed.  Det danske landskab er massivt domineret af  produktion samt byer og veje. Omkring 3/4 af de danske arter (planter, dyr i alle former) er truet på deres overlevelse, for der er ikke plads til dem. Men når Holland kan skaffe plads til naturen, hvorfor kan Danmark så ikke?  Danmark ligger langt nede på EU’s liste over indsats til at stoppe reduktion i biodiversitet i Europa;

Danmark er ramme om et samliv mellem 33.000 arter, de fleste af dem har hjemme i skoven og alt for mange trives dårligt.  Vi og vores eksistens er mest afhængige af insekterne, bl.a. i forhold til bestøvning af alle afgrøder –  men vi ved ikke, hvilke arter, der er vigtigst og ved derfor heller ikke, hvad der vil ske når og hvis adskillige arter uddør.
Rold Skov

Foto: Rold Skov (Naturstyrelsen)

Kyø skov består af ca. 300 år gamle bøge og var engang fællesskov for bønderne i Rebild, der brugte skoven til bl.a. græsning. Skoven tilhørte herregården Kyø og er i dag udlagt som ”urørt skov” for at stimulere diversiteten i fauna og flora. 

Urørt skov er afgørende betydning både for klima og for de 33.000 plante- og dyrearter, som lever i Danmark, hvoraf omkr. 70%  har skov som hjemsted. Kun Ca. 7.500 ha i Danmark har i dag status af urørt skov og det er under 2% af det samlede skovareal.
På Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU mener forskere som f.eks. Carsten Rahbek, at arealet med urørt skov burde være 75.000 har, hvis der skal gøres en seriøs indsats for at vende udviklingen til fordel for biodiversiteten i Danmark. Langt de fleste arter står på ”rød liste” og er truet af udryddelse.
De danske kommuner er meget at give rum til forskellige landskaber – byer og veje, landbrug og naturtyper som heder, moser, enge og skove. Silkeborg kommune er Danmarks skovrigeste kommune. Her er ca. 25%  af hele kommunens areal dækket af skov, hvor ca. 40% er privat ejendom, ca. 20 ejes af foreninger og 37% ejes af stat og kommune.

Tryggevælde Ådal
(Foto: Inge Ambus, Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling: Stevns)

Danmarks Naturfredningsforening,  der er landets største, frivillige miljøorganisation har været ambassadør for dansk natur siden 1911. Foreningen har en lokalafdeling i alle kommuner og mange frivillige bidrager til at værdsætte de stedlige naturressourcer. Danmarks Naturfredningsforening deltager også i samarbejde og projekter med de kommunale forvaltninger omkring  natur- og økotyper. Det sker bl.a. i Stevns kommune i relation til Tryggevælde å og de enge, der ligger på begge sider af åen.  

Elbæk-engen marts 2016 (Foto: Anne Eggen)

Danmarks Naturfredningsforening investeret i opkøb eng-areal via Danmarks Naturfond. Elbæk-engen ved Tryggevælde Å, i Stevns Kommunes plejes som naturtype bl.a. med afgræsning af kvæg. Hvis ikke den afgræsses, vil engen med tiden springe i skov og udrydde vækstbetingelser for de dyr og planter, som er afhængig af engen som natur- og økotype.
 

Tegning øverst: Nils Forshed (i: Danmarks Naturfrednings Skovpolitik, “Levende Skove”

Medvirkende

professor Carsten Rahbek, Center for Makrobiologi, Københavns Universitet,
biolog Bente Sørensen, Natura 2000 og Naturteam Silkeborg Kommune
biolog Jan Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening

Tilrettelæggelse: Anne Eggen, Bodil Grue og Kristina Grosmann Due

Vil du vide mere


Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet

Miljø og Fødevareministeriet,
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/biodiversitet/
Naturstyrelsen: NOVANA – det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen, 2011

Natur- og Landbrugskommissionen:
Slutrapport "Natur og landbrug – en ny start", 2013

Danmarks Naturfredningsforening:
”Kommuners politik, strategi og handlingsplan for biodiversitet”, 2015
Danmarks Naturfredningsforenings skovpolitik: ”Levende Skove”

Verdens Skove

Vores samarbejdspartnere er Dansk Byplanlaboratorium, Økologisk Landsforening, Frie Bønder - Levende Land og Vedvarende Energi

Serien er støttet af :

 

MEDARBEJDERE

Anne Eggen, Bodil Grue, Kristina Grosmann Due

PROGRAMSERIE

Liv i landdistrikterne